Politique de confidentialité de Versluys Bouwgroep


Versluys Bouwgroep, dont le siège est établi à 8400 Ostende, Zandvoordestraat 465, prend la protection de votre vie privée très au sérieux. C’est pourquoi nous entendons traiter vos données à caractère personnel de manière légale, juste et transparente.

Pour la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, nous respectons la législation belge en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que le Règlement général de protection des données (« RGPD »).

Cette politique de confidentialité précise le type de données que nous collectons à votre sujet, la finalité de cette collecte et les personnes auxquelles nous transmettons ces informations. Nous y expliquons également vos droits et la manière dont vous pouvez les exercer.

En résumé, nous nous engageons à travers cette Politique de confidentialité :

 • À utiliser vos données personnelles uniquement aux fins convenues avec vous
 • À ne pas les vendre
 • À les protéger rigoureusement

En cas de questions, suggestions ou remarques concernant le contenu de cette politique de confidentialité, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail (privacy@groepversluys.be) ou à l’aide des coordonnées ci-dessous.

1. Champ d’application

Versluys Bouwgroep is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Versluys Bouwgroep worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

2. Définitions

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)
‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Versluys Bouwgroep zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).
‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Versluys Bouwgroep zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Versluys Bouwgroep verwerkt.

3. Quelles Données à caractère personnel traitons-nous ?

Versluys Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Versluys Bouwgroep verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om de persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Versluys Bouwgroep peut obtenir ou collecter les Données suivantes à votre sujet :

 • Coordonnées (nom, adresse, adresse e-mail, numéro de GSM)
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer, identiteitskaartnummer)
 • Données liées à la facturation (numéro de TVA, numéro de compte bancaire)
 • Données liées à votre parcours scolaire (dans le cadre d’une candidature)
 • Données liées à la consultation du site web (adresse IP, durée et clics effectués)
 • Plaintes que vous déposez et demandes que vous nous adressez.

4. Pourquoi traitons-nous vos Données à caractère personnel ?

Versluys Bouwgroep traite vos Données à caractère personnel à plusieurs fins :

 • Het leveren van onze diensten aan klanten
  Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren. Tevens houden wij bij wanneer en op welke wijze er gecommuniceerd wordt met onze klanten. Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klant.
 • Financiële administratie
  Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Versluys Bouwgroep om onze boekhouding te voeren.
 • Onderhouden van onze klantenrelatie
  Versluys Bouwgroep wenst haar klantenrelatie te onderhouden. Om die reden kunnen wij uw contactgegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten die u mogelijks kunnen interesseren of om u uit te nodigen voor evenementen waar u mogelijks in geïnteresseerd kunt zijn. Het versturen van dergelijke mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang en is bovendien ook in het belang van onze klanten. Klanten kunnen zich steeds van dergelijke mailings uitschrijven.
 • Direct Marketing
  Versluys Bouwgroep verwerkt identiteits- en contactgegevens van prospecten in het kader van direct marketing. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om contactgegevens van mogelijke nieuwe klanten te verwerken. Het versturen van nieuwsbrieven of brochures gebeurt steeds mits uw toestemming.
  Tevens houden wij bij welke IP-adressen onze website bezoeken, hoe lang deze op onze website blijven en waar er wordt geklikt. Deze informatie dient louter voor de analyse van onze website zodat wij onze website kunnen verbeteren waar nodig. De informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden verzameld.
 • Rekruteringsdoeleinden
  Versluys Bouwgroep verzamelt Persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaatwerknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

5. Processus décisionnel automatisé

Versluys Bouwgroep neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

6. Accès par et transfert à des tiers

Versluys Bouwgroep verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstreken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anderzijds geven wij uw persoonsgegevens soms door aan partijen die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons of voor het doeleinde waarvoor wij beroep op hen doen. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Durée du traitement

Versluys Bouwgroep houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

8. Confidentialité et protection

Versluys Bouwgroep verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Versluys Bouwgroep bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Versluys Bouwgroep desgevallend bij de verwerker op servers in België of de Europese Unie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens bewaard worden op servers bij Verwerkers in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij evenwel steeds om Verwerkers die aangesloten zijn bij de EU-US Privacy Shield.

9. Vos droits

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Versluys Bouwgroep. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar privacy@groepversluys.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek. Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Autorité de protection des données
Drukpersstraat 35
1000 BRUXELLES
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

10. Données de contact

Versluys Bouwgroep - Zandvoordestraat 465 - B-8400 OSTENDE - 059/70.89.83
privacy@groepversluys.be