Privacy Statement Versluys Bouwgroep


Versluys Bouwgroep, having its registered office at Zandvoordestraat 465, 8400 Ostend, Belgium, considers the protection of your privacy to be among its foremost priorities. We therefore aim to process your personal data in a legal, honest and transparent manner.

When collecting and processing your personal data, we comply with Belgian legislature on the protection of personal data, and additionally the General Data Protection Regulation (the “GDPR”).

This Privacy Statement explains which information about you we collect, what we use this information for and to whom this information is disclosed. You will also find all necessary information about your rights and how to exercise these in this Privacy Statement.

To put it briefly, our Privacy Statement explains that we use your personal data:

If you have any additional questions, or any suggestions or remarks with regard to the content of this Privacy Statement, please do not hesitate to send an email to (privacy@groepversluys.be) or to make use of the contact details provided below.

1. Scope of Application

Versluys Bouwgroep is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Versluys Bouwgroep worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

2. Definitions in this Privacy Statement

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)
‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Versluys Bouwgroep zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).
‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Versluys Bouwgroep zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Versluys Bouwgroep verwerkt.

3. Which Personal Data do we process?

Versluys Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Versluys Bouwgroep verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om de persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Versluys Bouwgroep may collect or obtain the following Personal Data from you:

4. Why do we process Personal Data?

Versluys Bouwgroep processes Personal Data for various purposes:

5. Automated decision-making

Versluys Bouwgroep neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

6. Access by and transferring to third parties

Versluys Bouwgroep verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstreken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anderzijds geven wij uw persoonsgegevens soms door aan partijen die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons of voor het doeleinde waarvoor wij beroep op hen doen. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Duration of the processing

Versluys Bouwgroep houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

8. Confidentiality and security

Versluys Bouwgroep verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Versluys Bouwgroep bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Versluys Bouwgroep desgevallend bij de verwerker op servers in België of de Europese Unie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens bewaard worden op servers bij Verwerkers in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij evenwel steeds om Verwerkers die aangesloten zijn bij de EU-US Privacy Shield.

9. Your rights

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Versluys Bouwgroep. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar privacy@groepversluys.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek. Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSELS
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

10. Contact details

Versluys Bouwgroep - Zandvoordestraat 465 - B-8400 OSTEND - 059/70.89.83
privacy@groepversluys.be